คำนวนราคาส่งเบื้องต้น

Fumigation คือ ?

การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์จากไม้ เช่น ลังไม้ทึบ , แผ่นไม้รองรับสินค้า , กล่องไม้ , ถังไม้ , ลังไม้โปร่ง ,

ไม้รองมุมกันกระแทก , ไม้รองลาก , ไม้กันกระแทก เป็นต้น

เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชที่คาดว่าจะมีโอกาสติดไปกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เหล่านี้

 

ทำไมต้อง Fumigation ?

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะต้องทำการ Packing เพื่อให้สินค้าปลอดภัย สะดวกในการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย

จึงมีการใช้วัสดุไม้เป็นวัสดุในการบรรจุภัณฑ์เพราะว่า เป็นวัสดุที่ หาง่าย ราคาไม่แพง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

แต่มีข้อเสียคือ อาจเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงศัตรูพืช ดังนั้นการขนส่งไปประเทศต่างๆ จึงเป็นการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช

จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งได้ คณะทำงานภายใต้อนุสัญญา สำหรับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ ISPM

(International Standards for Phytosanitary Measures) จึงได้จัดทำมาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศขึ้น

นั้นคือ International Plant Protection Convention (IPPC) หรือ อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ

ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมภาคีอนุสัญญา IPPC นี้ด้วย ดังนั้นเพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืช

และเป็นมาตรฐานสากล จึงกำหนดให้ต้องได้รับการกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนการส่งออก ด้วยการรมยา (Fumigation)

IPPC และ ISPM15 คืออะไร?

IPPC : เป็นกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศ

ซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง

ISPM15 :  คือส่วนหนึ่งของ IPPC ที่กำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายของ

แมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นไม้เนื้ออ่อน และไม้ชนิดอื่น ๆ

แมลงดังกล่าวโดยเฉพาะ pinewood nematode (พบในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา เม็กซิโกและญี่ปุ่น

ซึ่งในประเทศเหล่านี้ไม่มีผู้ล่าตามระบบนิเวศน์) และแมลง Asian long horned beetle (พบในประเทศจีนและในอีกหลายประเทศ

ซึ่งแมลงชนิดนี้กำลังเป็นภัยคุกคามป่าไม้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)

ทำไมต้องบังคับใช้?

 • จุดประสงค์ของการใช้ IPPC เพื่อคุ้มครองป่าไม้และพืชโดยไม่ให้มีการแพร่กระจายของแมลงที่อาจติดมากับสินค้านำเข้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ใครเป็นผู้ออกมาตรฐาน?

 • มาตรฐาน ISPM15 เริ่มได้รับความเห็นชอบจากประเทศสหรัฐอเมริกาและคู่ค้ารวม 118 ประเทศ ในปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบรรณแล้วรวม 134 ประเทศแม้แต่ประเทศจีนซึ่งไม่อยู่ในกลุ่ม ประเทศสมาชิก ก็ได้แสดงความประสงค์ที่จะบังคับใช้เช่นกัน

เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไร?

 • มาตรฐาน ISPM15 ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2002 แต่ได้ถูกชะลอ ในเดือนมิถุนายน 2002 เนื่องจากปัญหาในเรื่องตราสัญญาลักษณ์ FAO จึงได้กำหนดตราสัญญาลักษณ์ขึ้นใหม่ และได้มีหลายประเทศเริ่มทยอยใช้แต่มีเพียงบราซิล แคนาดา และนิวซีแลนด์ ที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

ทำอย่างไรให้ผ่านมาตรฐาน?

 • มาตรฐาน IPPC ได้กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ไว้ 2 วิธี คือ
 1.  Methyl Bromide (MB) Fumigation: ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการรมยาด้วยสาร Methyl Bromide ซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ NWPCA เป็นผู้ดูแล
 2. Heat Treatment (HT): ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการอบโดยให้อุณภูมิที่แกนกลางของไม้ ไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ American Lumber Standards Committee (ALSC) เป็นผู้ดูแล

หมายเหตุ: มาตรฐานตาม ISPM15 บังคับใช้กับไม้ทุกชนิด ในขณะที่บางมาตรฐานจะบังคับใช้กับไม้เนื้ออ่อน เท่านั้น

ข้อกำหนดระหว่างประเทศคืออะไร

สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ (เช่น พาเลทไม้ ลังไม้โปร่ง ลังไม้ทึบ ไม้แปรรูป เป็นต้น) ในหลายๆประเทศทางทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกา

และออสเตรเลีย ได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับวัสุดใดๆก็ตามที่ทำจากไม้ต้องได้รับการผ่านกรรมวิธี การฆ่าเชื้อโรค

หรือ การรมยาด้วยสารเคมีที่ชื่อเมทิลโบรไมด์

พร้อมกับต้องประทับตราสัญญลักษณ์ IPPC (International Plant Protection Convention) ลงบนเนื้อไม้ด้วย

กรรมวิธีการฆ่าเชื้อโรคนี้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 • การฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56?องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที?หรือ
 • การรมยาโดยใช้สารเคมี เมทิลโบร์ไมด์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ตามแต่ข้อกำหนดของแต่ละท่าเรือปลายทาง

ในกรณีวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ และประทับตราสัญลักษณ์ IPPC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ท่าเรือปลายทางอาจมีคำสั่งให้ส่งสินค้าคืนทั้งตู้กลับไปยังประเทศต้นทาง หรือถ้าวัสดุบรรจุภัณฑ์นั้นไม่ได้รับการประทับตราสัญญลักษณ์ IPPC สินค้าเหล่านั้นก้ออาจจะต้องถูกส่งกลับคืนเช่นกัน?วัสดุบรรจุภัณฑ์จะตัองมี ตราสัญญลักษณ์ IPPC ประทับไว้ ซี่ง อักษรสองตัวแรกจะเป็นตัวย่อของประเทศที่ได้ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ เครื่องหมายจะประกอบไปด้วย หมายเลขทะเบียนที่ได้รับการรับรองจากประเทศที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ ที่ออกให้กับบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม สำหรับตัวย่อ HT หมายถึงการผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน หรือ MB หมายถึงการผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี เมทิลโบร์ไมด์ ทั้งนี้ถ้าได้มีการประทับตราสัญญลักษณ์แล้ว สำหรับบางประเทศ ก็อาจจะไม่ต้องใช้ใบประกาศนียบัตรรับรองก็ได้

กรุณาดูตัวอย่างของตราสัญลักษณ์ทางด้านล่าง

 • TH ? เป็นตัวบอกถึงรหัสประเทศนั้นๆ
 • 0240 เป็นตัวบอกเลขทะเบียนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบ
 • MB-DB-DOA ?เป้นตัวบอกว่า ผ่านกรรมวิธีด้วยความร้อน HT หรือ ใช้สารเคมี MT

 

กฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยผ่านทางท่าอากองต้องจำกัด คือ ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามา และการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่างเช่น
ของต้องจำกัด คือ ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามา และการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่างเช่น
* พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ โดยกรมศิลปากร
 
ทางบริษัทเราได้มีการบริการทุกขั้นตอนหากลูกค้าต้องการส่ง พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ออกจากต่างประเทศ เพียงลูกค้าบอกเรา
เอกสารในการขอใบอนุญาต
- พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
- ใบเสร็จ ( ใบแจ้งแหล่งที่ได้มา ) 
เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถส่งออกวัตถุโบราณหรือพระพุทธรูปออกจากประเทศไทยได้ถูกต้อง
 

 

 

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า C/O รูปแบบต่างๆ มีทั้งสามารถและไม่สามารถใช้สิทธิลดภาษีได้แต่จำเป็นต้องออกเอกสารรับรอง

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า C/O รูปแบบต่างๆ มีทั้งสามารถและไม่สามารถใช้สิทธิลดภาษีได้แต่จำเป็นต้องออกเอกสารรับรอง
(Certificate of Origin : CO) คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในแต่ละความตกลงของประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ส่งมาจากประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) ซึ่งจะนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในประเทศสมาชิกภาคีผู้นำเข้า
Country of Origin (แหล่งกำเนิดสินค้า)
          ในสถานการณ์การค้าโลกในยุคปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บรรยากาศการค้ามีแนวโน้มไปสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้น ภาวการณ์แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ประเทศต่าง ๆ ได้ปรับปรุงรูปแบบทางการค้าและใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมาปกป้องผลประโยชน์ของตน เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด และการอุดหนุน ปัญหาการค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นมากมาย การพิสูจน์ความรับผิดชอบ หรือการหาข้อยุติข้อพิพาททางการค้า จึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ และเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยบ่งชี้ผู้รับผิดชอบ คือ "หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า" (Certificate of Origin) เนื่องจากเป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่า สินค้านั้น ๆ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด นอกจากนี้หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด ยังมีประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร จากประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษรวม ทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขยายตลาดการค้า และสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิตถูกต้องตามกฏว่าด้วย แหล่งกำเนิดสินค้าและตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ ได้แก่

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบเอ (Certificate of Origin Form A)

เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) โดยจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้า สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ GSP ได้แก่ สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุ่น นอรเวย์ สวิตเซอร์แลนด์ บัลแกเรีย โปแลนด์ ฮังการี สาธารณรัฐเชค สาธารณรัฐสโลวัค และสหพันธรัฐรัสเซีย

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบดี (Certificate of Origin Form D)

เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลง ว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษ ที่เท่ากัน (Common Effective Preferential Tariff : CEPT) สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Asean Free Trade Area : AFTA) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบ จี.เอส.ที.พี (Certificate of Origin Form GSTP)

เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษ ภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences : GSTP) ได้แก่ แอลจีเรีย อังโกลา อาร์เจนตินา บังกลาเทศ เบนิน โบลิเวีย บราซิล แคเมอรูน ชิลี โคลัมเบีย คิวบา สาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เอกวาดอร์ อิยิปต์ กานา กีเนีย กายอานา ไฮติ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก ลิเบีย มาเลเซีย เม็กซิโก โมร็อคโค โมซัมบิค นิการากัว ไนจีเรีย ปากีสถาน เปรู ฟิลิปปินส์ การ์ตา สาธารณรัฐเกาหลี โรมาเนีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ซูดาน แทนซาเนีย ประเทศไทย ตรินิแดดและโตเบโก ตูนิเซีย อุรุกวัย เวเนซูเอล่า เวียดนาม ยูโกสลาเวีย ซาอีร์ และซิมบับเว

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าหัตถกรรม (Certificate in Regard to Certain Handicraft Products)

เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก สำหรับสินค้าหัตถกรรมตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอด้วยมือ (Certificate Relating to Silk or Cotton Handloom Products)

เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกสำหรับสินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือตามระเบียบการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า
 
หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีแหล่งกำเนิดจากประเทศ ผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ได้แก่ หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าทั่วไป (Certificate of Origin : Form C/O ทั่วไป)
          สหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะกำหนดให้สินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าต้องติดป้าย "made in" โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า และเซรามิค เนื่องจากปัจจุบันสหภาพยุโรปไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้ระบุแหล่งกำเนิดสินค้า (origin marking) สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม ยิ่งกว่านั้นประเทศสมาชิกบางประเทศได้มีการบังคับใช้มาตรการการดังกล่าว แต่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด และอาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในด้วยหากมีการปลอมแปลงแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศที่สาม ทั้งนี้สหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการจัดทำกฎระเบียบ โดยจะมีการกำหนดคำนิยามของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งคาดว่าจะอ้างอิงจากกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ต้องมีการจัดทำข้อกำหนดในการอ้างสิทธิแหล่งกำเนิดสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่สาม รวมทั้งกำหนดกฎระเบียบ การควบคุมและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้ายระบุแหล่งกำเนิดสินค้าด้วย ทั้งนี้ข้อความที่ใช้คาดว่าจะใช้คำ "made in" หรือภาษาทางการของประเทศสมาชิกที่ผู้บริโภคจะเข้าใจได้ง่าย 

          ขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับในการบ่งชี้ถึงประเทศที่ผลิตสินค้าในฉลาก ตัวอย่างเช่น "Made in Thailand" แต่อย่างไรก็ดี ในบางประเทศเริ่มมีความสนใจในเรื่องกฎของแหล่งกำเนิดสินค้า หรือหากสินค้าไม่ได้ผลิตในสหภาพยุโรปจะต้องมีฉลากระบุ "import" บ่งชี้ด้วย

เราเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า จากประเทศจีนมาไทย ทางเครื่องบิน เรือ และรถบรรทุก จากแหล่งสินค้าสำคัญในจีน กวางโจว เซิ่นเจิ้น อีอู ซางไห่ หนิงโบ เทียนจิน ชิงเต่า เซี่ยเหมิน โฟซาน เป็นต้น
  เราเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า จากประเทศจีน-ไทย เพื่อรองรับ ที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายหรือสั่งผลิตสินค้ากับทาง โรงงานจีนเพื่อมาเป็นวัตถุดิบก็ตาม ทางเราจะแนะนำวิธีการขนส่งที่ เหมาะสมและประหยัดกับลูกค้าของเรามากที่สุด จากประสบการณ์การทำ ขนส่งมายาวนาน 7 ปี ทางลูกค้ามั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะทาง เรือ รถบรรทุก หรือ เครื่องบิน ท่านจะได้รับสินค้าครบถ้วนและปลอดภัย

การขนส่ง จีน-ไทย มี 2 ประเภท ดังนี้
 
ทางเรา มีบริการขนส่งแบบเหมาภาษี  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า เนื่องจากปกติแล้วการนำเข้าสินค้าจะต้องนำเข้าในนามบุคคลหรือบริษัทของลูกค้าเอง ในครั้งแรกจะต้องมีการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากร เพื่อดำเนินพิธิการ paperless ตามที่กรมศุลกากรประเทศไทยเป็นผู้กำหนด และเมื่อสินค้าถึงปลายทางประเทศไทยแล้ว ศุลกากรจะพิจารณาภาษีนำเข้าจากชนิดสินค้าตามพิกัดที่ระบุไว้ (ตาม HS CODE) ซึ่งในบางครั้งดุลพินิจของศุลกากรจะมีความไม่แน่นอน อาทิเช่น วัสดุที่ทำ หรือ สเปคสินค้าไม่ตรงตามพิกัดที่เราระบุมา หรือแม้แต่ราคาประเมินและประวัติของผู้นำเข้ารายอื่นมีราคาที่สูงกว่าเรา ทำให้ทางศุลกากรอาจจะพิจารณาให้เราเสียค่าปรับ หรือ เสียภาษีในพิกัดที่เราไม่ได้คาดการณ์ไว้ ทั้งหมดนี้ทำให้ทางลูกค้าประเมินต้นทุนสินค้าคลาดเคลื่อนได้
ส่วนมากทางเจ้าสัว จึงแนะนำบริการนี้ ให้กับผู้นำเข้ารายย่อย หรือนำเข้าแต่ละครั้งในปริมาณไม่มากนัก เพื่อความรวดเร็วและลดความยุ่งยาก และยังสามารถควบคุมต้นทุนได้อีกด้วย
แต่ในกรณีนี้ อาจจะไม่เหมาะกับ ผู้นำเข้าที่ต้องการ ใบเสร็จจากศุลกากร แบบถูกต้องทั้งหมด  เนื่องจากการนำเข้าแบบเหมา  ทางเรานำเข้าไนนามของเราทั้งหมดซึ่งไม่สามารถออกใบเสร็จจากศุลกากรในนามของลูกค้าได้ค่ะ
 

ทางเรา มีบริการขนส่งแบบแยกภาษีตามใบเสร็จศุลกากร  เหมาะสำหรับผู้นำเข้าที่ต้องการนำเข้าปริมาณมาก เต็มตู้คอนเทนเนอร์ และนำเข้าในนามบริษัท มีใบเสร็จจากศุลกากรถูกต้อง
ในครั้งแรกจะต้องมีการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากร เพื่อดำเนินพิธิการ paperless ตามที่กรมศุลกากรประเทศไทยเป็นผู้กำหนด และเมื่อสินค้าถึงปลายทางประเทศไทยแล้ว ศุลกากรจะพิจารณาภาษีนำเข้าจากชนิดสินค้าตามพิกัดที่ระบุไว้ (ตาม HS CODE) ซึ่งภาษีจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศุลกากรอีกที โดยพิจารณาจาก อาทิเช่น วัสดุที่ทำ  สเปคสินค้า ราคาประเมินและประวัติของผู้นำเข้ารายอื่น 
 
ขั้นตอนการขนส่ง
1.ผู้นำเข้าเช็คราคาสินค้าและภาษีตาม HS CODE เพื่อให้แน่ใจก่อนนำเข้าสินค้าจริง
2.ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากร เพื่อดำเนินพิธิการ paperless ตามที่กรมศุลกากรประเทศไทยเป็นผู้กำหนด (ทางเจ้าสังรับดำเนินการให้)
3.ตรวจเอกสาร B/L , InVoice & Packing List, เอกสารพิเศษ (ถ้ามี)
4.ดำเนินการขนส่งสินค้า
5. เคลียร์สินค้าขาเข้าและชำระภาษี
6.นำส่งถึงมือผู้นำเข้า

มีลูกค้าทาง Inno Cargo สงสัยเป็นจำนวนมากว่าต้องจ่ายภาษีนำเข้าเท่าไหร่ อย่างไร ยิ่งเรื่องจำเป็นมากที่จะต้องพิจารณาผลกระทบของภาษีนำเข้า นอกเหนือจากค่าจัดส่งสินค้าข้ามประเทศ
ภาษีนำเข้า ที่จัดส่งข้ามประเทศเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับแห่งการกำหนดภาษีอากรที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลของประเทศปลายทาง เพื่อสร้างรายได้, ป้องกันอุตสาหกรรมประจำท้องถิ่นจากการแข่งขันกับต่างชาติหรือทั้งสองประการ
 
โดยทั่วไปต้องจ่ายภาษีอากรก่อนนำสินค้าออกจากศุลกากร ค่าภาษีอากรในการจัดส่งสินค้าอาจขึ้นอยู่:
• มูลค่าสินค้า
• ข้อตกลงทางการค้า
• ประเทศผู้ผลิต
• ประโยชน์ของสินค้า
• รหัสฮาร์โมไนซ์ (HS)ของสินค้า

เจ้าหน้าที่ศุลกากรปลายทางจะพิจารณากำหนดภาษีนำเข้าตามมูลค่าที่ระบุและคำอธิบายสินค้าที่ให้ไว้ในเอกสารรายการสินค้า ( Perfoma Invoice) ที่จัดส่งมาจากต้นทาง เพื่อเรียกเก็บกับผู้รับสินค้าที่ปลายทาง 
 
ดังนั้นทางผู้ส่งออกต้องให้ความสำคัญมากกับชนิดสินค้าและมูลค่าที่ลงใน Perfoma Invoice เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงกับภาษีนำเข้าที่ปลายทางค่ะ

1 การส่งสินค้าแบบถึงบ้าน 
บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ  มี 2 แบบ 1.แบบถึงมือผู้รับ (Door To Door) หรือ 2) แบบถึงพอร์ตปลายทาง (Door to Port )
1.แบบถึงมือผู้รับ (Door To Door)
เป็นการส่งแบบถึงมือผู้รับ หรือ เรียกตามศัพท์ตรงว่า ประตูถึงประตู
ส่วนมากที่นิยมส่งจะเป็นทางเครื่องบินและสินค้าจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า รวดเร็วกว่า การส่งสินค้าแบบถึงที่อยู่ปลายทางผู้รับ สะดวกรวดเร็ว ท่านยังสามารถติดตามสถานะ การนำส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ Contact Center ประเทศทั่วโลก อุ่นใจทุกครั้งที่เลือกใช้บริการเรา
 - ทางอากาศ หรือทางเครื่องบิน
    เป็นบริการส่งพัสดุด่วน อย่างเช่นบริษัท Courier อย่าง 5 ชั้นนำ ของโลกอย่าง DHL FedEx TNT UPS หรือ เป็นบริการส่งสินค้าผ่านสายการบินที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น การบินไทย เบอร์ลิน กาตาร์ อียิปต์ หรือสายการบินอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมบริการเดินเอกสารและชิปปิ้ง จนถึงสายการบินปลายทางที่ลูกค้าระบุ และใช้บริการต่อจากสนามบินไปถึงบ้านลูกค้า ส่งแบบถึงประตู จะมีค่าใช้จ่ายกับผู้รับในเรื่องของภาษีนำเข้าเท่านั้น ค่าใช้จ่ายศุลกากรและค่าขนส่งไม่ต้องจ่ายอีก เนื่องจากจ่ายจากประเทศต้นทางแล้ว   
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน แบบด่วน
 
จัดส่งภายใน 1-5 วันทำการ ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน แบบประหยัด
 
จัดส่งภายใน 4-8 วันทำการ 
ทางบริษัทให้บริการผ่านบริษัทชั้นนำในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ DHL TNT FedEx UPS

เป็นการให้บริการส่งพัสดุและเอกสารด่วนแบบประตูถึงประตู นั่นคือจากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับปลายทางตามที่อยู่ที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะ การขนส่งแบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง จากหมายเลข AWB ที่ทางบริษัทให้กับลูกค้าเพื่อใช้ติดตามสถานะ การขนส่งพัสดุทางเว๊ปไซตหรือทางโทรศัพท์ได้โดยตรงที่ ประเทศปลายทางอีกด้วย คุณจึงมั่นใจได้กับการบริการของเรา 100 % 
การบริการขนส่งถึงที่อยู่ปลายทาง หรือ ส่งสินค้าถึงผู้รับ 
ท่านจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการขนส่งไปต่างประเทศดังนี้
ข้อมูลสำหรับการจัดส่ง
- ชื่อผู้รับปลายทาง
- ที่อยู่ผู้รับปลายทาง
- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง
- อีเมลของผู้รับปลายทาง
 
บริการส่งสินค้าถึงที่อยู่ผู้รับปลายทาง 
การคำนวณน้ำหนัก จะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักปริมาตร (dimension weight) และน้ำหนักจริง (Actual Weight) ถ้าน้ำหนักไหนมากกว่า จะคิดอัตราค่าขนส่งจากน้ำหนักที่มากกว่านะคะ
 สูตรคำนวณ น้ำหนักปริมาตร (dimension weight) = width (กว้าง) x length (ยาว) x height (สูง) / 5,000
 
2. แบบถึงพอร์ต สนามบินหรือท่าเรือ (Door to Port)
 เป็นการส่งแบบถึงพอร์ตปลายทางเท่านั้น 
ส่วนมาที่นิยมส่งจะเป็นทั้งทางเครื่องบินที่มีสินค้าจำนวนมาก หรือการขนส่งทางเรือ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า อาจใช้เวลานานกว่า
- ทางอากาศ หรือทางเครื่องบิน
    เป็นบริการส่งสินค้าผ่านสายการบินที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น การบินไทย เบอร์ลิน กาตาร์ อียิปต์ หรือสายการบินอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมบริการเดินเอกสารและชิปปิ้ง จนถึงสายการบินปลายทางที่ลูกค้าระบุ 
เป็นบริการส่งสินค้าไปยังท่าเรือที่ลูกค้าระบุมาจากต้นทาง ค่าใช้จ่ายก็จะมีที่ต้นทาง และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากปลายทาง การส่งสินค้าถึงสนามบิน หรือ ท่าเรือ ลูกค้าจำเป็นจะต้องมีคนเคลียสินค้าปลายทาง ที่สามารถนำสินค้าออกจากสนามบินหรือท่าเรือ 
การส่งแบบถึงพอร์ต หรือท่าเรือ ที่ปลายทางทางผู้รับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลียร์สินค้าออกจากศุลกากร และภาษีนำเข้า ซึ่งจะค่อนข้างสูง ถ้าสินค้าไม่มากพอ ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายแล้ว การใช้บริการแบบถึงประตูบ้านอาจจะประหยัดกว่าสำหรับลูกค้าก็ได้ค่ะ
 
บริการส่งสินค้าถึงท่าสนามบิน ( ทางอากาศ ) 
การคำนวณน้ำหนัก จะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักปริมาตร (dimension weight) และน้ำหนักจริง (Actual Weight) ถ้าน้ำหนักไหนมากกว่า จะคิดอัตราค่าขนส่งจากน้ำหนักที่มากกว่านะคะ
 สูตรคำนวณ น้ำหนักปริมาตร (dimension weight) = width (กว้าง) x length (ยาว) x height (สูง) / 6,000
 
บริการส่งสินค้าถึงท่าเรือ ( ทางท่าเรือ ) 
การคำนวณน้ำหนัก น้ำหนักปริมาตร (dimension weight) และน้ำหนักจริง (Actual Weight) 
 สูตรคำนวณ น้ำหนักปริมาตร (dimension weight) = width (กว้าง) x length (ยาว) x height (สูง) / 1,000,000

 

1. แพ็คสินค้าแบบปลอดภัย
บริการแพ็คสินค้าและคลังสินค้า เรามีบริการแพ็คสินค้า ด้วยแพ็คที่หลากหลาย ทั้งกล่องกระดาษอย่างดี, ลังไม่ทึบ, ลังไม้โปร่ง และพาเลท เป็นต้น ซึ่งเราจะพิจารณาจากมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
คำแนะนำเพื่อให้ได้กล่องที่แข็งแรงกว่า
1. การเลือกคุณภาพของกล่อง
กล่องที่ใช้แล้วจะสูญเสียความแข็งแรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องที่คุณใช้มีความแข็งแรงและสภาพดี
 
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้มีพื้นที่ว่าง
การใช้วัสดุบุรองมากเกินไปจะลดความแข็งแรงในการวางซ้อนลง หลีกเลี่ยงการใช้กล่องที่มีขนาดใหญ่กว่าพัสดุมากเกินไป เนื่องจากมีความเสี่ยงที่กล่องจะเสียรูปทรงจากการถูกกดทับ
 
3. กล่องที่มีน้ำหนักมาก
เราสามารถรับกล่องที่มีน้ำหนักได้มากถึง 70 กก. โดยไม่ต้องใช้พาเลท แต่โปรดติดป้ายฉลาก “พัสดุน้ำหนักมาก” บนกล่องที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 กก.
 
4. การปิดผนึกรูปตัวเอช H
ปิดผนึกรูปตัวเอช (H) ด้วยเทปกาวอย่างเหมาะสมทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง และใช้สายรัดสำหรับกล่องที่มีน้ำหนักมาก
 
น้ำหนักเกินใช่ไหม ใช้พาเลทสิ

 

 การแพ็คสินค้าใส่พาเลท
 
 1. วางพัสดุซ้อนกัน
 การวางซ้อนกันจะทำให้มีความแข็งแรงมากที่สุด หากพัสดุเป็นของแข็ง คุณสามารถวางซ้อน ‘ใน รูปแบบการก่ออิฐ’ เพื่อเพิ่มความมั่นคง
 2. ห้ามวางพัสดุยื่นออกมา
สินค้าควรจะมีขนาดพอดีกับพาเลทโดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาเกินขอบ ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับให้มีส่วนที่ยื่นออกนอกพาเลทได้ แต่จะเป็นการดีหากสินค้ามีขนาดพอดีกับพาเลทเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย  
 3. พยายามวางให้ได้ระนาบ
พื้นผิวด้านบนที่ได้ระนาบจะมีความแข็งแรง กะทัดรัด วางซ้อนกันได้ พาเลทที่ไม่สามารถวางซ้อนได้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 4. รัดหรือห่อพัสดุ
รัดหรือห่อพัสดุให้เข้าที่บนพาเลทด้วยสายรัดและ/หรือวัสดุห่อ การห่อควรรวมถึงพาเลทด้วย
 
 
 การแพ็คสินค้าให้ปลอดภัย 
หากสินค้าเป็นสินค้าที่แตกหักง่าย ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าเลือกการแพ็คสินค้าเป็นลังไม้ โดย จะมี 2 แบบ คือ ลังไม้ทึบ และ ลังไม้โปร่ง 
ลังไม้ทึบ
ลังไม้ทึบ โดยทั่วไปจะใช้แพ็คสินค้าที่ต้องการให้ความปลอดภัยสูงสุดจากความเสียหายในกระบวนจัดการขนส่ง นอกจากนั้นลังไม้ทึบยังใช้ในการบรรจุสินค้าขนาดเล็กไว้ด้วยกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหาย
ลังไม้แบบโปร่ง
ลังไม้แบบโปร่ง เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ ลังโปร่งจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่าน
 
การแพ็คสินค้าที่เหมาะสม และได้มาตรฐานการขนส่งระหว่างประเทศลูกค้าไว้ใจเรา
   

 

แค่ลูกค้าโทรศัพท์หาเรา บอกความต้องการของคุณ พนักงานของเราจะแนะนำราคาและบริการที่ดีที่สุดที่เหมาะสม ให้ท่านทราบ
สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ มีดังนี้
• รายละเอียดของสินค้า
• น้ำหนักหรือไซด์ของสินค้าพร้อมหีบห่อ
• รหัสไปรษณีย์ ชื่อเมืองและที่อยู่ปลายทาง
• บริการทางแอร์หรือเครื่องบิน เพื่อกำหนดระยะเวลาการขนส่ง
ในกรณีที่ลูกค้าพึงพอใจราคาค่าขนส่งของเราแล้ว คุณสามารถนัดวันเวลาที่สะดวกเพื่อเข้าไปรับของและจัดส่ง
 
• รายละเอียดของสินค้า
รายละเอียดของสินค้า ว่าสินค้านั่นคืออะไร เป็นเอกสาร หรือ พัสดุ  มีจำนวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ สินค้าที่จำเป็นต้องขอใบอนุญาต หรือ จำเป็นต้องขอใบรับรองแหล่งกำเนิดที่มา ซึ่งรายละเอียดสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ
• น้ำหนักหรือไซย์ของสินค้าพร้อมหีบห่อ
น้ำหนักของสินค้า ที่พร้อมส่ง คือ จะต้องเป็นน้ำหนักสินค้าหีบห่อเรียบร้อยแล้ว  และ ขนาดสินค้า กว้าง ยาว สูง เพื่อเป็นการคำนวณราคาค่าขนส่งสินค้า
• รหัสไปรษณีย์ ชื่อเมืองและที่อยู่เบอร์โทรผู้รับปลายทาง 
ลูกค้าต้องแจ้งรหัสไปรษณีย์ ชื่อผู้รับ ที่อยู่ และเบอร์โทรให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งสินค้า
• บริการทางแอร์หรือเครื่องบิน เพื่อกำหนดระยะเวลาการขนส่ง
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน แบบด่วน
จัดส่งภายใน 1-5 วันทำการ 
 
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน แบบประหยัด
จัดส่งภายใน 4-8 วันทำการ 
 
แจ้งความต้องการของลูกค้า ว่าต้องการใช้บริการแบบ
 
 
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ พัสดุด่วน ไปต่างประเทศ ทั่วโลก
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ทางบริษัทและทีมงานเชี่ยวชาญการส่งสินค้าไปต่างประเทศแบบครบวงจร และสามารถติดตามสถานะ สินค้าการจัดส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ ได้ทุกประเทศทั่วโลก พร้อมบริการไปรับพัสดุภัณฑ์ถึงหน้าประตูบ้านท่าน (Door to Door Service) ฟรีบริการแพคกิ้ง (Packing) เพื่อทะนุถนอมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ลดความเสี่ยงต่อสินค้าชำรุด เสียหายหรือสูญหาย ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบทั้งทางอากาศ, ทางบก และทางทะเล ในอัตราค่าบริการที่แสนประหยัด ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับลูกค้ามากกว่า 30-50 % ส่งผลให้คุณมีศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องต้นทุนกับคู่แข่งได้อย่างสบายใจ
- บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ทางแอร์ ทางเรือ และทางรถ
- เคลียร์ศุลกากร (ขาเข้า-ขาออก)
- บริการแพคกิ้ง โกดังสินค้า
- รับสินค้าที่บ้าน
- เอกสาร (ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า C/O , รมยาฆ่าเชื้อไม้ ...)
 บริการ ส่ง สินค้า ไป ต่าง ประเทศ มีทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน และทางรถ
ส่งสินค้าทางเรือ   UPS ราคาพิเศษ TNT FedEx UPS 
บริการส่งเอกสารด่วนไปต่างประเทศ
 
ทางบริษัทให้บริการผ่านบริษัทชั้นนำในการขนส่งเอกสารระหว่างประเทศ ได้แก่ 
เป็นการให้บริการส่งพัสดุและเอกสารด่วนแบบประตูถึงประตู นั่นคือจากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับปลายทางตามที่อยู่ที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะ การขนส่งแบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง จากหมายเลข AWB ที่ทางบริษัทให้กับลูกค้า เพื่อใช้ติดตามสถานะ การขนส่งพัสดุทางเว๊ปไซต์หรือทางโทรศัพท์ได้โดยตรงที่ ประเทศปลายทางอีกด้วย คุณจึงมั่นใจได้กับการบริการของเรา 100 %